Kri­tik­ken mot re­gje­rin­gens prak­sis for ut­sen­del­se av asyl­sø­ke­re øker. I hel­gen av­dek­ket Af­ten­pos­ten at jus­tis­mi­nis­ter An­ders Anundsen (Frp) har tros­set klare råd fra Ut­lendingsdirektoratet (UDI). Al­le­re­de sist som­mer send­te nem­lig UDI et brev til Jus­tis­de­par­te­men­tet, og opp­ford­ret den po­li­tiske le­del­sen til å brem­se tem­po­et i re­tur av asyl­sø­ke­re. År­sa­ken var at den hu­ma­ni­tære si­tua­sjo­nen i Af­gha­ni­stan var for­ver­ret, og at kvin­ner og barn var sær­lig ut­satt. I bre­vet fra UDI he­ter det der­for at det er grunn til å end­re gjel­den­de prak­sis.

Par­ti­ene som står bak den bor­ger­lige sam­ar­beids­er­klæ­rin­gen lov­te i sin tid at man skul­le ta mer hen­syn enn de rød­grønne til asyl­barn som har opp­holdt seg i man­ge år her i lan­det. I ste­det har Jus­tis­de­par­te­men­tet sendt ut nes­ten dob­belt så man­ge len­ge­væ­ren­de asyl­barn som den for­ri­ge re­gje­rin­gen.En av de vik­tigste be­grun­nel­se­ne har nett­opp vært at man anså det som for­svar­lig å re­tur­ne­re barn til Af­gha­ni­stan. Nå vi­ser det seg alt­så at UDI har ad­vart ty­de­lig mot det­te. UDI vi­ser i sin be­grun­nel­se til FNs høy­kom­mis­sær for flykt­nin­ger, som end­ret sin hold­ning til å re­tur­ne­re flykt­nin­ger til Af­gha­ni­stan al­le­re­de som­me­ren 2013. Men UDI bruk­te nes­te­ne et år på å gjø­re egne un­der­sø­kel­ser om for­hol­de­ne i Af­gha­ni­stan, i til­legg til å inn­hen­te in­for­ma­sjon om prak­sis i and­re land. Ad­var­se­len fra UDI var med and­re ord so­lid fun­dert.Det­te har imid­ler­tid ikke gjort inn­trykk på jus­tis­mi­nis­te­ren. Re­gje­rin­gen har fort­satt, fem må­ne­der senere, ikke klart å ta stil­ling til UDIs opp­ford­ring. I ste­det har man stilt en rek­ke nye spørs­mål til UDI, blant an­net en vur­de­ring av hvor streng asyl­prak­sis det er mu­lig for Norge å ha når vi sam­ti­dig må opp­fyl­le våre in­ter­na­sjo­nale for­plik­tel­ser.Venst­res Tri­ne Skei Gran­de og KrF-le­der Knut Arild Har­ei­de skrøt av at de had­de gjort mer for asyl­bar­na på 14 da­ger enn SV had­de fått til på åtte år. Hvor er Har­ei­de og Skei Gran­de nå? Hvor er det blitt av for­sva­ret for de len­ge­væ­ren­de asyl­bar­na?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00