I øyeblikket har så mye som 70.000 personer i Norge sykdommen demens. Antallet er sterkt økende. I Kommune-Norge regner en med at denne utviklingen vil fortsette i enda større grad, og at antall demente vil øke sterkt i årene som kommer. Fram til 2040 vil antallet bli omtrent fordoblet. Samfunnet står overfor det som med rette betegnes som en «demensbølge», og statlige myndigheter kaller utviklingen den aller største utfordringen helsesektoren står overfor i årene som kommer.

Personer med demens utgjør i dag den klart største gruppen av beboere på sykehjemmene. Om lag 80 prosent av plassene er besatt av demente. Likevel utgjør disse 80 prosentene kun halvparten av dem som har denne sykdommen. Med andre ord bor mellom 30.000 og 40.000 demente i dag utenfor institusjoner.

Det er med dette som bakgrunn vi hilser velkommen gårsdagens nyhet om at Løten kommune som første kommunen i Hedmark og Oppland har skrevet under samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli en demensvennlig kommune. I etterkant har også blant andre Hamar og Stange kommuner inngått tilsvarende avtaler. Målet med disse avtalene er å legge til rette for at personer med demens skal ha anledning til å fungere best mulig i hverdagen i sitt eget lokalsamfunn. Blant annet skal personer i serviceyrker, som med jevne mellomrom og antakelig stadig oftere vil møte personer med demens, nå delta på kurs for å lære om sykdommen og hvordan de på beste måte kan møte og hjelpe de demente.

Mange med demens opplever ensomhet og isolasjon på grunn av de begrensningene sykdommen legger på deres livsutfoldelse og funksjonsdyktighet. Demens rammer hjernen, og kan påvirke hukommelse, orienteringsevnen og språket. Med bedre forståelse og tilrettelegging har de langt større muligheter til å delta i lokalsamfunnet. Integrering er et av de mest brukte ordene i dagens samfunnsdebatt. Også dette er integrering – i ordets beste forstand.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00