Stein som flyt­ter skin­ne­gan­gen el­ler blir lig­gen­de oppå skin­ne­ne har skapt pro­ble­mer for tog­pas­sa­sje­re­ne. På vei hjem­over blir de be­ord­ret av to­get, og får be­skjed om å ven­te på at NSB skal re­kvi­re­re dro­sje og buss. Det be­tyr noen gan­ger fle­re ti­mers ven­te­tid i var­men, mens kon­duk­tø­re­ne bru­ker mo­bi­len flit­tig for fin­ne noen le­di­ge bus­ser i nær­he­ten.

Det hjel­per lite for pas­sa­sje­re­ne at en­tre­pre­nør­sel­ska­pe­ne som le­der byg­ge­ar­bei­de­ne får 20.000 kro­ner i bot for hvert på­be­gyn­te kvar­ter hvor to­get ikke går. De sis­te uke­ne har NSB inn­kas­sert nes­ten 800.000 kro­ner et­ter sprengningsuhell. Den­ne uka sto to­get i over fire ti­mer, et­ter at en stein flyt­tet skin­ne­gan­gen fle­re cen­ti­me­ter. Men re­nom­me­et til NSB blir ikke noe bed­re av er­stat­nings­sum­men.

Vi an­tar NSB har opp­levd som­me­ren som en marerittsommer. Ikke bare har det opp­stått drifts­stans som føl­ge uhel­le­ne ved spreng­ning. Sol­slyng på grunn av var­me da­ger med tem­pe­ra­tu­rer opp mot 30 gra­der, har gjort at skin­ne­ne man­ge et­ter­mid­da­ger har vært ufor­svar­li­ge å kjø­re på. Buss for tog har kom­met tett i den var­me som­me­ren, og det er in­gen ting NSB kan gjø­re ut­over å for­sø­ke å fin­ne al­ter­na­tiv trans­port så raskt som mu­lig.

Vi kan for­stå frust­ra­sjo­nen hos jern­ba­ne­sel­ska­pet, som ram­mes av pro­ble­mer man ikke har skyl­den for. NSBs jobb er å frak­te pas­sa­sje­re­ne fram så ef­fek­tivt som mu­lig. Det er li­ten tvil om at sel­ska­pet blir sky­te­ski­ve for man­ge rei­sen­de, når to­get ikke går slik det skal. God in­for­ma­sjon og så god plan­legg­ing som mu­lig for å ha al­ter­na­tiv trans­port raskt på ste­det, er nøk­kel­ord for å opp­rett­hol­de et godt om­døm­me. I ok­to­ber er det slutt. Det gjen­står bare 40-50 spreng­nin­ger langs Mjø­sa. Da kan vi igjen håpe at to­ge­ne går som nor­malt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00