Skogen kalles både «det grønne gullet» og «den grønne oljen», og det er ikke tvil om at alle delene av skogbruket er en næring som både kan og bør utvikles og utnyttes bedre når oljealderen skal fases ut. Alt som lages av olje, kan også lages av skog. Og ser man seg rundt, ikke minst i Hedmark, er det nok å ta av. Likevel er det samtidig behov for vern av skog i Norge.

Det høres rart ut, men i et natur- og artsmangfoldsperspektiv er det helt riktig. Forskere mener tap av biologisk mangfold er et alvorlig globalt miljøproblem som får konsekvenser for hele økosystemet. For at både dyrearter og vekster skal tas vare på, må det større grad av frivillig vern til. Det ønsker Trude Myhre fra Verdens naturfond (WWF) å få fortgang i. Derfor har hun lagt ut på en 643 kilometer lang fottur mellom miljøverndepartementet i Oslo og miljøverndirektoratet i Trondheim. Målet er å få politikerne til å øke budsjettet for skogvern fra dagens 442 millioner kroner til én milliard årlig.

Flere skogeiere må altså involveres og bli med på vern av deler av sin eiendom. Det vil si at de må avstå fra hogst eller utbygging i området som vernes, slik at utrydningstruede arter av både insekter, dyr og planter får leve i fred. I motytelse, får grunneierne økonomisk erstatning fra staten. Stortinget bør leve opp til sitt eget vedtak om at ti prosent av skogen skal vernes innen 2025. Fortsatt kan 90 prosent av all norsk skog drives og avvirkes. Men det mangler sju prosent, og større bevilgninger til vern er derfor nødvendig i et miljøperspektiv.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00