Det er illevarslende tall for ledigheten i Norge, selv om det siste kvartalet har vist en liten nedgang. Sammensetningen av gruppen ledige gir grunn til alvorlig bekymring. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse viser at andelen langtidsledige i 4. kvartal i fjor utgjorde 39 prosent av de ledige. Tallet for samme kvartalet året før var 34 prosent. Gjennomsnittlige varighet på ledigheten økte også fra 30,5 til 31,8 uker i samme periode. Med langtidsledige menes de som har vært uten jobb i minst et halvt år, altså 26 uker.

Forskere Avisenes Nyhetsbyrå har snakket med betegner den økende langtidsledigheten som et begynnende samfunnsproblem. Ofte er konsekvensen av å bli gående ledig over lengre tid at en får problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet igjen når det kommer bedre tider.

Forsker ved Frischsenteret, Knut Røed, peker på at arbeidsledighet i første rekke er et problem når den varer lenge. Om noen bruker noe tid mens de går fra en jobb til en annen, er ikke det et stort problem. Det kan være fornuftig for noen å bruke litt tid på å finne riktig jobb. Noe helt annet er det dersom det går lang tid. Langvarig ledighet kan medføre at noen arbeidsgivere vil lure på hva som er galt med en arbeidssøker som ikke har fått jobb på lang tid. På den andre siden kan de som har gått lenge uten arbeid gradvis miste noe av motivasjonen og selvtilliten.

Den samme undersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå viser en ledighet på 4,7 prosent. Men tall som TV2 har fått fram de siste dagene viser at ledigheten kan være mer enn tre prosent høyere. Samtidig har tidligere arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) innrømmet overfor TV2 at det er en stilltiende politisk enighet om å bruke en ledighetsstatistikk som ikke forteller hele sannheten. Tallene er blitt «sminket» for å tegne et mer positivt bilde av utviklingen på arbeidsmarkedet.

Det er kun en måte å få ned den bekymringsfulle langtidsledigheten. Det er å få ned den samlede ledigheten. Til det trengs en annen innsats enn å satse på «tallsminking».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00