Støt­te­ak­sjo­ne­ne for den af­ghans­ke tol­ken Faizullah Mu­ra­di er satt på vent et­ter at stats­mi­nis­ter Erna Solberg (H) har sagt hun skal se på sa­ken. Tol­ken var 18 år da han ble re­krut­tert som tolk for de nors­ke styr­ke­ne i Af­gha­ni­stan. Et­ter hvert ble opp­dra­get hans ut­vi­det. Mu­ra­di fikk vå­pen­opp­læ­ring, vå­pen og norsk uni­form. Tol­ken var på alle må­ter sol­dat i den nors­ke hær. Han del­tok i kam­per og sat­te sitt liv på spill for det opp­dra­get den nors­ke re­gjer­in­gen had­de sagt ja til i Af­gha­ni­stan.

Som kjent fikk Faizullah Mu­ra­di en ublid skjeb­ne da Ut­lendingsdirektoratet i for­ri­ge uke sat­te ham på fl­yet, og ut­trans­por­ter­te ham til Italia. Den tid­li­ge­re tol­ken fikk ikke en­gang be­hand­let sin asyl­søk­nad her i lan­det. UDI be­nyt­tet seg av Dub­lin-av­ta­lens re­gel om at det er det før­s­te lan­det man kom­mer til som skal ta still­ing til asyl­søk­na­den.

Muradis be­skyt­tel­ses­be­hov må være udis­ku­ta­belt. Tol­ke­ne er be­skre­vet som helt uunn­vær­li­ge for vest­li­ge styr­ker som har opp­drag i Af­gha­ni­stan. Sam­ti­dig har en Ta­li­ban-tals­mann ut­talt til VG om tol­ke­ne: «Få vi tak i en tolk, vil vi halshugge el­ler hen­ge ham». I sitt eget land er Faizullah Mu­ra­di en for­ræ­der, og i umid­del­bar livs­fa­re.

Vi und­rer oss over at re­gjer­in­gen bruk­te så lang tid på å for­stå den­ne sa­kens helt spe­si­el­le ka­rak­ter. Stats­mi­nis­te­ren he­vet seg ar­ro­gant over fak­ta, og vis­te til at de ikke vil gå inn i en­kelt­sa­ker. Det er rik­tig at man kan sen­de asyl­sø­ke­re til­ba­ke til før­s­te­lan­det, un­der hen­vis­ning til Dub­lin-av­ta­len. Det er sam­ti­dig ikke slik at det fore­lig­ger noen plikt til å gjø­re det. I det­te til­fel­let bur­de re­gjer­in­gens med­lem­mer lan­gt ras­ke­re for­stått at det­te var en helt sær­egen sak, som krev­de en an­nen po­li­tisk for­stå­el­se enn det ut­len­dings­myn­dig­he­te­ne har gitt den.

Ut­sen­del­sen av tol­ken er en skam for Norge. Det­te er ikke ver­dig en hu­ma­ni­tær stat. Vi reg­ner med at re­gjer­in­gen nå har for­stått al­vo­ret, og sør­ger for at tol­ken Faizullah Mu­ra­di får opp­hold i Norge.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00