mulla Krekars dager i Norge kan være talte. Oslo tingretts kjennelse fastslår at det er grunnlag for å utlevere ham til Italia. Riktignok sier hans forsvarer advokat Brynjar Meling at han på vegne av sin klient vil kjempe hele veien til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å stanse utleveringen. Dermed kan vi uansett regne med flere runder også i det norske rettsapparatet. Utlevering ligger altså noe fram i tid.

Krekar har preget den offentlige debatten siden han ble utvist fra Norge i 2003. På grunn av at han ikke kan sendes tilbake til Irak uten å risikere dødsdom, har han vært en politisk hodepine for alle norske regjeringer.

Toleransen for meningene til Krekar har etter vårt syn vært høy. Han har fått ytre seg fritt, til tross for at han ofte har beveget seg i lovens grenseland. Ved enkelte anledninger har han også overtrådt denne grensen. I desember 2012 ble han dømt til fengsel for trusler mot Erna Solberg.

Når Oslo tingrett nå har avgjort at Krekar kan utleveres, er det ikke på grunn av hans oppfatninger. Italiensk politi har gjennom sin etterforsking avdekket at Krekar har startet og ledet en organisasjon som planlegger terrorhandlinger. Det har vært hevdet at norske myndigheter på denne måten løser det som har vært en svært vanskelig sak, og at det hele bærer preg av et politisk spill. Etter vårt syn er påstandene grunnløse. Når Oslo tingrett etter en gjennomgang av bevisene til italiensk politi finner at det er sannsynlighetsovervekt for at Krekar er skyldig i tiltalen, er det etter vår mening all grunn til utlevering.

Internasjonal terror er et av de mest alvorlige samfunnsproblemer verden står overfor. Når tingretten etter å ha vurdert bevisene kommer til at Krekar kan utleveres, bør dette skje så snart det foreligger en rettskraftig dom. Vi kommer ikke til å savne mulla Krekar i den politiske debatten her i Norge. Til det har hans bidrag i altfor mange år vært en flørt med politisk vold og terror som vårt demokrati må bekjempe.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00