Det bør bli billigere og ta langt kortere tid å bygge gang- og sykkelveger i Norge. På den måten vil det bli mulig å få flere kilometer med tryggere veg for de myke trafikantene for pengene som skal brukes til formålet. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ga i går Vegdirektoratet i oppdrag å redegjøre for kravene som er i dagens vegnormaler for utbygging av gang- og sykkelanlegg, for å se om det er mulig å oppnå lavere tidsbruk og utbyggingskostnader.

Syklistenes Landsforening har beregnet hva tilskuddsordningen for å motivere kommunene til å bygge sykkelveger vil bety. Pengene vil rekke til 1,87 meter med sykkelveg i hver kommune, forutsatt at kommunen stiller med halvparten av pengene. Statens vegvesen har beregnet at det er behov for 24 kilometer nye sykkelveger langs riksveger hvert år fram til 2013. I år blir det bygd 3,3 kilometer, neste år sju kilometer. Med denne farten er ikke målet nådd før i 2060.

Det er ingen tvil om at det brukes for lite penger på utbygging av gang- og sykkelveger. Da er det ekstra viktig at de pengene som bevilges blir brukt på en best mulig måte. Det er både miljø- og helsegevinster å hente ved å få flere til å la bilen stå og ta fram sykkelen. Samtidig sliter myndighetene med å få til en økning i sykkelbruken. Slik forholdene ligger til rette i dag, føler for mange seg utrygge på sykkelsetet. Ikke minst er ønsket om et mer sammenhengende nett med sykkelveger stort.

Samferdselsministeren har gitt Vegdirektoratet tre uker på å komme med sine utredninger. I forlengelsen av dette vil Solvik Olsen invitere storbyene til å komme med innspill til hvordan man skal få flere bilister til å begynne å sykle. En skal også snakke med sykkelorganisasjonene og friluftslivsorganisasjonene, for å finne ut hva som er deres minimumskrav, og hva de mener bør gjøres annerledes. Rett over jul kan bli tidspunktet for et slik møte. Det er grunn til å gi samferdselsministeren ros for å ha gått foran og demonstrert lav tidsbruk. Dette er bra jobba, Solvik-Olsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00