Det er en rekke gode grunner til at det er en allmenn oppfatning hos sentrale aktører innenfor politi- og justissektoren at Hamar er det naturlige hovedsetet. Riktignok er det ingen som så langt vil bekrefte en slik konklusjon, men signalene er entydige.

For det første har det stor betydning at både Eidsivating lagmannsrett og Spesialenheten for politisaker ligger på Hamar. Dette er to tunge embeter i Innlandet.

Dessuten får det nye politidistriktet landets lengste grensestrekning å overvåke. Hamar et godt geografisk utgangspunkt i så måte. Riktignok har lensmann Terje Krogstad foreslått å legge selve operasjonssentralen til Moelv. Dette kan nok forsvares som et geografisk kompromiss, men vi tror en slik tanke er dødfødt.

Det er viktig å styrke et kompetansemiljø mest mulig på ett sted. Det bør være i en av de tre største byene i Innlandet. Å spre arbeidsplassene vil være dårlig samfunnsplanlegging.Men politireformen handler ikke først og fremst om hvor de nye hovedsetene skal plasseres. Den handler om å få et bedre politi.

Det bør gjenspeiles når den nye politisjefen for Innlandet politidistrikt utpekes. Bedre styring av ressursene, en annen ledelseskultur og vilje til å ha et kritisk blikk på de valg politiet gjør, må være sentrale mål.

Det gjelder uansett hvor hovedsetet er, eller hvor mange distrikter vi har.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00