Det handler om skoler hvor undersøkelser de siste årene viser gjentatte høye tall for mobbing. Grunnlaget er den årlige elevundersøkelsen i 7. og 10. klassetrinn. Kommunene som er eiere av de 250 skolene har måtte rapportere til Fylkesmannen om hvilke strakstiltak de innfører for å få bukt med mobbingen.

Det er et drastisk tiltak å lage en slik liste. Det er likevel helt nødvendig. Skolene er nemlig i altfor stor grad handlingslammet når det skal gripes inn mot mobbing. Derfor har mobbing av barn på norske skoler utviklet seg til et samfunnsproblem. For den enkelte som mobbes kan det få alvorlige følger. Mange sliter med store psykiske problemer livet ut, fordi de mister all selvtillit og ikke klarer å gjennomføre en ordentlig utdanning senere i livet.

Også her i regionen er mobbing et stort problem. Elevundersøkelsen ved hamarskolene har avdekket at det er en jobb å gjøre for å bli kvitt mobbingen. Hedmarksungdommen er på landstoppen når det gjelder nettmobbing. Nylig tente en tidligere elev på en skole i området, i fortvilelse over hvordan han ble mobbet i skoletiden. Mobbing kan få konsekvenser som lærere og elever ikke ser rekkevidden av.

En nasjonal undersøkelse fra 2012 viser at norske skoler og kommuner på ingen måte tar et krafttak for å redusere mobbingen. Tvert imot konkluderte undersøkelsen med at 94 prosent av alle skoler og kommuner som har vært undersøkt, bryter opplæringsloven. Loven sier at alle elever har rett til et godt psykososialt miljø, som er preget av trivsel. Når skoleledelsen får informasjon om at en elev utsettes for mobbing, skal foreldrene informeres, og det skal igangsettes tiltak. Dette skjer dessverre i altfor liten grad. Derfor trengs det skarpere lut mot mobbing av skolebarn. Kanskje kan publiseringen av listen over de 250 skolene bidra til at skoleledere og foreldre blir mer bevisst dette store samfunnsproblemet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00