Regjeringen håper å legge fram forslag om et nytt Kommune-Norge i løpet av våren 2015. En reform av kommunesektoren, der den viktigste forutsetningen er en sterk reduksjon i antall kommuner, er en av seks hovedsatsinger i regjeringsplattformen. Regjeringen har som mål å ha gjort de viktigste vedtakene om en ny kommunestruktur i løpet av denne fireårsperioden. Det tilsier at den har dårlig tid. En slik prosess tar naturligvis tid. Regjeringen har lovt at alle berørte parter skal få si sin mening om saken.

Før jul ble det satt ned en ekspertgruppe som skal stå for den sentrale delen av arbeidet med kommunereformen. Etter regjeringens tidsplan skal utvalget, som ledes av professor Signe Vabo ved Høgskolen i Oslo, komme med en rapport om hva som kreves for at kommunene i framtida skal oppfylle de oppgavene de har i dag. I løpet av førjulsvinteren håper Regjeringen å legge fram et forslag for Stortinget om hva framtidas kommuner skal ha av oppgaver og ansvar.

Det er med denne bakgrunnen at kommunesammenslåinger ble tema på helgens årsmøte i Hedmark Høyre. Kommunepartiene skal nå starte en intern prosess rundt temaet reduksjon i antallet kommuner. Vi håper jobb nummer en for dem blir å se på oppgaver og rollefordelinger for de nye kommunene. Hele poenget med en kommunereform må være å skape robuste enheter som kan imøtekomme de kravene som blir stilt til kommunene i framtida. Så får trekking av nye kommunegrenser komme som et resultat av dette.

Men det er også viktig at de nye kommunene er naturlige enheter også geografisk. På årsmøtet ble det antydet at det bør bli to kommuner på Hedmarken, der dagens Ringsaker er den ene. Vi har tidligere ment at dagens fire kommuner er en naturlig enhet ved en kommunereform. Med den nye typen kommuner vi trolig vil få, er det ikke naturlig med en kommunegrense på tvers av Hedmarken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00