To hovedtrekk skiller seg ut i den analysen som Statens vegvesen la fram sist uke for trafikkulykker på vegene i 2013. Det er en klar reduksjon i antall møteulykker, og det hører nærmest til unntakene at det er vegens beskaffenhet som er den direkte årsaken til at det er skjedd ulykker.

Det er selvsagt redusert mulighet for å kunne møtes, det vil si å frontkollidere, som er den avgjørende faktoren for at tallet på møteulykker går ned. Også det siste året er det tatt i bruk strekninger med firefelts veger i Norge, og ikke minst er det brukt ressurser på å anlegge midtdeler på særskilt ulykkesutsatte strekninger. Også her i området er det kommet flere slike anlegg. Politisk har bruk av penger til denne formen for trafikksikring vært omstridt, men resultatene gir liten tvil om at det har hatt sin gode virkning.

Statens vegvesen har siden 2005 rykket ut og kartlagt og gransket ulykker på vegene. Det er i perioden undersøkt 1.718 ulykker. Kunnskapen som hentes inn brukes i arbeidet med trafikksikkerhetstiltak. Menneskelige feil er årsaken til nesten tre av fire ulykker. Bare i et fåtall av ulykkene kan en skylde på vegforholdene. Derimot er forholdene rundt selve vegen avgjørende for utfallet av ulykken, hvis den først er skjedd. Det er særlig sideterreng, som fjellknauser, steiner og trær i vegens nærområde som bidrar til alvorlige konsekvenser.

Det investeres mye i trafikksikkerhet i distriktet i øyeblikket. I november skal firefelts motorveg med midtdeler tas i bruk fra Minnesund og nordover. De første forberedelsene er gjort for å starte utbyggingen av riksveg 3/25 mellom Ommangsvollen i Løten og Grundset i Elverum. Samtidig blir en ny bit av fylkesveg 24 i Stange rustet opp, i hovedsak med tiltak i sideterrenget. Bildet ulykkesanalysen gir av årsaker og virkninger gir grunn til å tro at disse investeringene vil ha mye å si for tryggheten vi kan ha når vi skal bevege oss på de viktigste lokale vegene framover.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00