Vil vi i framtida kunne oppleve at noen av oss blir «velferdsmigranter»? At vi flytter til en kommune som har et tilfredsstillende velferdstilbud i form av sykehjem og omsorgsboliger. En kartlegging av velferdssituasjonen i norske kommuner viser at det allerede i dag er ganske store forskjeller kommunene imellom. Når den såkalte eldrebølgen for fullt slår inn over oss i årene mellom 2020 og 2025, er dette en tendens som vil komme til å forsterke seg. Den samme kartleggingen viser nemlig også at det er stor forskjell i hvordan kommunene har forberedt seg på eldrebølgen, andelen av personer over 80 år. Mange er dårlig forberedt, og spørsmålet om vi kan komme til å oppleve «velferdsflyktninger» lanseres.

Rapporten «Retorikk og realiteter» slår fast at selv om toppen ligger noen år fram i tida, er bølgen i realiteten her allerede. Og for mange tids- og ressurskrevende tiltak er vi allerede for sent ute. «Har en ennå ikke tatt høyde for den demografiske utviklingen, eller regner en med at penger vil komme fra staten tilpasset situasjonen slik den blir», spørres det i rapporten.

Utviklingen det refereres til er i korthet: I 1950 var åtte prosent av befolkningen over 67 år. I dag er den nesten 15 prosent. I 2030 har andelen økt til 18 prosent, og i 2050 er den 21 prosent. I perioden 2020-2030 vil antall eldre over 80 år fordobles, og rundt midten av århundret kan pleie- og omsorgstjenesten ha behov for nesten dobbelt så mange årsverk som i dag.

Rapporten slår fast at det allerede i dag er bemanningsmangel og underdekning av omsorgsboliger i mange kommuner. Det har ikke vært noen økning de siste årene, til tross for et stabilt antall eldre. Budsjettkutt og beinhard rasjonering med tildeling av tjenester og plasser er utbredt.

Flere av våre kommuner er nå igang med å lage kommuneplan, en plan for utviklingen de neste 12 årene. Rådmannen i Hamar legger ut sitt planforslag i dag, og politikerne får samfunnsdelen på bordet neste onsdag. Den ventede utviklingen i alderssammensetningen er en utfording som bør gis stor oppmerksomhet i den videre behandlingen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00