En råt­ten or­ga­ni­sa­sjons­kul­tur. Det var or­de­ne den ny­valg­te le­de­ren i Lø­ten Frem­skritts­par­ti, Kaa­re Jarl Gun­der­sen, bruk­te om sitt eget lo­kal­lag. Be­fri­en­de ær­lig fra den syvende le­de­ren i lo­kal­la­get i Lø­ten, de sis­te fire åre­ne. Det er ikke len­ge si­den en hyg­ge­lig par­ti­fest fikk et trist et­ter­spill, da en vold­tekt ble an­meldt til po­li­ti­et av en av del­ta­ker­ne på ju­bi­le­ums­fes­ten. Sa­ken ble hen­lagt, og par­ti­ets til­lits­valg­te har si­den for­søkt så godt de kan å sky­ve den un­der tep­pet. Det kan vise seg å være en dår­lig stra­te­gi.

Nå skri­ver Ha­mar Ar­bei­der­blad om uro i Ha­mar Frem­skritts­par­ti. Så al­vor­lig er kon­flik­ten at fyl­kes­sty­ret i Hed­mark Frp har bedt lo­kal­la­get i Ha­mar vel­ge nytt sty­re. Le­der i Ha­mar Ftp Er­ling Beh­re­ns har tatt til mot­mæ­le mot fyl­kes­sty­rets inn­gri­pen, og sa­ken skal nå be­hand­les i or­ga­ni­sa­sjons­ut­val­get i Frp sen­tralt.

Det er ikke mer enn to år si­den Ha­mar Frp måt­te eks­klu­de­re John­ny Wæh­ler for sta­di­ge ut­ta­lel­ser som sat­te par­ti­et i et dår­lig lys. Når uro­en nå blus­ser opp igjen, kan det se ut som det er mob­bing og tra­kas­se­ring som lig­ger bak. In­gen vil be­kref­te det of­fent­lig, men en rek­ke kil­der for­tel­ler til Ha­mar Ar­bei­der­blad at par­ti­ets kom­mu­ne­sty­re­med­lem i Ha­mar, Tone Cou­che­ron, har vært ut­satt for en sver­te­kam­pan­je.

Frem­skritts­par­ti­et i Hed­mark har åpen­bart van­ske­lig for å til­pas­se seg rol­len som re­gje­rings­par­ti. Det trengs en or­ga­ni­sa­sjons­kul­tur hvor det å job­be po­li­tisk ikke er for­bun­det med tra­kas­se­ring el­ler over­grep, skal par­ti­et få økt sin opp­slut­ning. Den ny­valg­te le­de­ren i Lø­ten-par­ti­et har tatt et før­s­te vik­tig steg, ved å set­te ty­de­li­ge ord på hva det­te hand­ler om. Le­del­sen i Hed­mark Frp be­hand­let et­ter vårt syn vold­tekts­an­mel­del­sen et­ter ju­bi­le­ums­fes­ten dår­lig. Når sli­ke sa­ker fei­es un­der tep­pet, le­ver den råt­ne kul­tu­ren vi­de­re. Vårt råd er at fyl­kes­par­ti­et star­ter en pro­sess hvor par­ti­ets or­ga­ni­sa­sjons­kul­tur set­tes på dags­or­den i alle lo­kal­la­ge­ne. Hva er ak­sep­ta­bel opp­før­sel for til­lits­valg­te i par­ti­et, og hvor­dan unn­går man tra­kas­se­ring? Det er nok å ta fatt i for Frp.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.