Et enstemmig formannskap har vedtatt å legge Rådmannens forslag ut på høring. Rådmannen hadde en god og grundig gjennomgang med begrunnelser og presiseringer i forkant av debatt/vedtak.

Det er imidlertid meget viktig å understreke at et vedtak om å legge en plan ut på høring ikke er en blanko-fullmakt til gjennomføring.

Som jeg presiserte under debatten spenner høringsdokumentet meget bredt, og har ikke mangel på kontroversielle forslag til arealbruk. Høringen vil trigge bifall og motstand, innsigelser og signaler om «grønt lys».

Særlig forslagene som i sum gir en omdisponering av 695 dekar dyrket mark vil skape debatt og neppe overleve det endelige vedtaket.

BBL er for en streng jordvernpolitikk og kommer sannsynligvis til å stemme mot/komme med endringsforslag på dette området, noe jeg tydelig signaliserte under debatten.

Når BBL gikk for å legge forslaget ut på høring slik det ble framlagt (noe alle partier gjorde), er det for å få fram flest mulig synspunkter og meninger under høringsrunden. Dette er medvirkning og demokrati i praksis. Politikerne og administrasjonen sitter ikke på fasiten, vi trenger innspill og korreksjoner.

Derfor er det viktig at alle etater, lag, foreninger, interessegrupper og enkeltpersoner kjenner sin besøkelsestid og benytter høringsrunden for det den er verdt. Det vil bidra til å gi oss et godt beslutningsgrunnlag.

Skulle vi som politikere ha detaljbehandlet planen på dette tidspunktet, og kun lagt fram det som det ville ha vært flertall for, ville det ikke blitt en reell høring.

Kommunestyrerepresentant

1. vara til Formannskapet (BBL)

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00