Klima- og miljødepartementet har vedtatt at det skal felles 26 ulver utenfor ulvesona i vinter. For mange kan dette høres ut som et høyt tall, men det kan være god grunn til å gå kvoten nærmere etter i sømmene. Siden de første ulvene ble felt på lisensjakt i Norge i 2004 har de aller fleste blitt skutt i Hedmark. Hedmark har felles lisenskvote med Akershus og Østfold, og for disse tre fylkene er det til sammen gitt tillatelse til felling av 12 ulver kommende vinter. Til sammenligning ble det i fjor felt 24 ulver ved lisensjakt i landet som helhet, og alle ble felt i Hedmark. Det er dobbelt så mange.

Av kvoten på 26 er 14, altså flertallet, gitt i regioner der det er lite ulv, og der det sjelden blir felt ulv på lisensfelling. Dette er Vest-Norge, Midt-Norge, Sør-Norge og Oppland. Kvoten her er den samme som i fjor, og da ble det ikke felt en eneste ulv i disse regionene. Denne delen av kvoten skaper et inntrykk av at det vil bli felt mye ulv med dette vedtaket. Det vil det ikke. Det er en relativt sikker prognose.

Vi er langt over bestandsmålet for ulv i Norge i dag. Vil så kvoten på 26 ulver gjøre at vi kommer nærmere målet Stortinget har vedtatt? Det vil den heller ikke. Stortinget har bestemt at bestanden skal måles ved familiegrupper. Av dem skal det være 4-6 i landet som helhet. I områdene utenfor ulvesonen, som dette vedtaket gjelder for, er det ingen dokumenterte familiegrupper, og jakten vil rette seg mot enkeltdyr. Selv om hele kvoten skulle bli fylt vil vi ikke være et eneste skritt nærmere bestandsmålet.

Det store og avgjørende spørsmålet er ikke besvart. Vil rovviltnemndenes vedtak om uttak av tre flokker inne i ulvesona bli opprettholdt? Eller vil KLD si nei og fortsette sin målbevisste jobbing for at ulvesona skal bli et reservat? Rovviltnemdene i region 4 og 5 fattet ett felles vedtak om kvote utenfor og innenfor sona. For nemdene var det viktig å se dette i sammenheng. Likevel velger KLD kun å behandle den ene delen av vedtaket i sin klagebehandling. Hvorfor de velger å splitte opp vedtaket sier de ikke noe om. Er dette nok et forsøk på trenering fra et egenrådig departement? Det er vanskelig å se gode grunner for å vente med en så sentral del av klagesaken, som har svært stor betydning innbyggere, beitebrukere og grunneiere i ulvesonen.

Lisensjegere og grunneiere bruker mye tid på å forberede seg for å kunne gjennomføre effektiv lisensjakt. Nå forventer vi at KLD kommer med vedtak om kvote innenfor sonen i løpet av kort tid, slik at vi vet hva vi har å forholde oss til. Vedtaket er en avgjørende prøvestein for om regjeringen Solberg har en reell intensjon om å etterleve Stortingets vedtak. Regelverket er lagt til rette for å tillate lisensjakt av flere hensyn enn bare beitedyr. Nå må det vises vilje til handling.

Leder i Naturbruksalliansen

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00