La oss lære av speedwaybanas historie: Kilde Akustikk AS, som er Norges fremste firma innen støy, gjorde i 2004 beregninger som konkluderte med: «Tilstrekkelig skjerming kan oppnås ved å forhøye jordvollen til kotehøyde 193 meter» (dagtid). «Tiltak for å overholde støygrensen for kveldsperioden, kl. 18 til 22, vil være vanskelig å realisere, og er ikke beskrevet». «Vanskelig å realisere» betyr her på godt norsk «kul umulig».

Støyvollen er fortsatt ikke så høy som forutsatt. Ut fra kommunens papirer ser det ut til å mangle en halv meter. Velforeningas målinger indikerer at det mangler mer, etter at vollen har «satt seg» i noen år. Det er utført en rekke støymålinger, men ingen av disse har vært innenfor gjeldende krav.

Bana mangler fortsatt utslippstillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Etter hva vi forstår, er en slik tillatelse en forutsetning for at bana kan brukes lovlig. På tross av dette, har Ringsaker kommune velvillig utstedt stadig nye dispensasjoner, også til kjøring på kveldstid.

Fram til 2007 klaget naboene gjentatte ganger på støyen, uten å nå fram. Etter det har naboene sett det som nytteløst å klage. Da kommunen senere bruker fravær av klager som argument for å godkjenne nye dispensasjonssøknader, skjønner vi det var en dårlig strategi.

Et annet problem er vegen til området. Den er privat, og ingen av dagens aktører i Byhagan har tinglyst vegrett. Det er umulig for oss å forstå at kommunen kan planlegge aktiviteter i et reguleringsområde uten vegrett. Vegen er skoleveg for barn i området. Kommunens ansvar for skolebarns sikkerhet burde være udiskutabel. Det skjer hvert år flere utforkjøringer, og farten kan være meget høy. Til velforeningens klager på vegen, sier Ringsaker kommune at det er et privatrettslig anliggende. Enhver ny aktivitet i Byhagan vil gjøre vegsituasjonen verre.

Reguleringsområdet er svært forsøplet (speedwayklubbens område er ryddig og pent). På befaring i området 22.11. fant velet vannpytter tilsølt med olje, usikrede falleferdige installasjoner, en rekke bilvrak, og stier som er omdannet til motorbaner. Har ikke kommunen et tilsynsansvar i henhold til plan- og bygningslovens paragraf 25? Hvilke signaler sender Ringsaker kommune til ungdommen ved å se gjennom fingrene med slik forsøpling?

Kultursjef Asle Berteig ble informert om noen av disse forhold på telefon 13. november. Vi gikk ikke i detaljer, men Berteig forsto klart alvoret. Vi ble fortalt at det ikke var noe nært forestående på gang med hensyn til plassering av trialbana. Vi ble derfor svært overrasket og opprørt over at rådmann og kultursjef tre dager senere så reservasjonsløst lover trialklubben ny bane i 2015.

Verken trialklubben, speedwayklubben, naboer eller kommunen er tjent med hasteløsninger og nye endeløse runder med dispensasjoner og klager. Vi ber om at saken utredes grundig, slik at motormiljøet får det anlegg de håper på og fortjener. Den beste og mest framtidsrettede løsningen for alle parter vil være å finne ny plass for et motorsenter, en plass der de kan boltre seg oftere enn onsdag kl. 15-18 og lørdag 10-16. Ringsaker kommune burde ha nok av områder å ta av hvis bare viljen er til stede.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00