Den nye ledelsen i ExtraStiftelsen har satt i scene en kampanje mot Norsk Tipping hvor de hevder at Norsk Tipping urettmessig forsyner seg med penger fra Extraspillet som stiftelsen skulle hatt. I et oppslag i NRK Dagsrevyen sist uke og senere oppfølginger i andre media, påstås det at Norsk Tipping har frarøvet ExtraStiftelsen til sammen 1,4 milliarder kroner siden Extra-spillet ble etablert for snart 20 år siden. Påstanden er så drøy og historieløs at den ikke kan stå uimotsagt.

Fakta er at stiftelsen i alle disse årene har hatt en særskilt fordel gjennom sitt unike samarbeid med Norsk Tipping. Ingen andre humanitære eller samfunnsnyttige organisasjoner er gitt en slik mulighet til å skaffe penger til gode formål på en ansvarlig og sikker måte. Årlig har denne avtalen gitt ExtraStiftelsen et overskudd på mellom 220 og 250 millioner kroner. Man kan bare anta at en rekke andre organisasjoner gjerne ville vært i nettopp denne posisjonen.

Norsk Tipping er gitt et viktig og stort samfunnsoppdrag av staten. Vi skal levere attraktive spill i ansvarlige former, og gjennom det arbeidet skape et så stort overskudd som mulig til gode og samfunnsnyttige formål. Virksomheten er hjemlet under en egen lov, Pengespilloven, og spillene selskapet driver har sin godkjenning under denne loven.

Overskuddet fra spillene fordeles med hjemmel i samme lov etter en fordelingsnøkkel som fastsettes av Stortinget, bedre kjent som Tippenøkkelen. Fra og med inneværende år har Stortinget bestemt at idretten skal ha 64 prosent av overskuddet, kulturen 18 prosent og humanitære organisasjoner 18 prosent. I 2014 gir dette 3,5 milliarder kroner til de nevnte formålene. Det er mer enn noen gang tidligere.

Extra-spillet er det eneste spillet Norsk Tipping drifter på vegne av andre. Forutsetningen for avtalen har hele tiden vært at Norsk Tippings primære spill ikke skal bli skadelidende av denne særordningen. Det ville da ha rammet frivillige organisasjoner som også er helt avhengig av overskuddet i selskapet.Derfor ble det ved etableringen av samarbeidet avtalt at Norsk Tipping skulle ha dekning for sine kostnader knyttet til selve spillet, samt en operatørgodtgjørelse.

ExtraStiftelsen, Kulturdepartementet og Norsk Tipping har fram til nå hatt en felles forståelse av Norsk Tippings berettigelse til operatørgodtgjørelsen. Den dekker blant annet tilgangen til Norsk Tippings utviklingsressurser, salgs- og markedsapparat, 4000 kommisjonærer, samt kompenserer for den omtalte negative påvirkning på Norsk Tippings øvrige portefølje. Norsk Tippings avtale med ExtraStiftelsen har i tillegg lagt begrensninger på selskapets utvikling av tilsvarende type spill gjennom mange år.

ExtraStiftelsen mener at operatøravgiften er en omfordeling av midler fra helseformål til overskuddsformålene på Tippenøkkelen. Slik er det ikke. Operatøravgiften er kompensasjon for direkte og indirekte kostnader, samt mindre inntekter til Norsk Tippings ordinære spill.

Som alle overskuddsmottakere, er ExtraStiftelsen opptatt av at Norsk Tipping driver effektivt. Selskapet jobber kontinuerlig med å forbedre effektiviteten, og – slik Riksrevisjonen påpeker – med å bli bedre til å dokumentere at vi driver effektivt. Selskapet har iverksatt et eget program som nok en gang skal lete etter muligheter for effektivisering, slik alle, og kanskje spesielt offentlig eide, selskaper bør.

For orden skyld: Ledelsen i ExtraStiftelsen lurer på hvor midlene fra operatørgodtgjørelsen har tatt veien. Pengene ligger ikke i en kiste på Hamar, om noen skulle tro det. Pengene er fordelt i henhold til pengespilloven og har kommet idrett, kultur, humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner til gode i alle disse årene. Norsk Tipping har gjentatte ganger forsøkt å forklare dette for dagens ledelse i ExtraStiftelsen.

adm. dir. Norsk Tipping AS

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00