Vel hjemme etter skoletid var det aldri noe spørsmål om noen hadde vært slemme mot oss, men om vi hadde vært snille. Vi fikk klare og gjentatte beskjeder om hvordan vi skulle oppføre oss, vi skulle spise opp maten, ikke forsyne oss for mye, vi skulle takke for maten, var det gjester skulle vi vente, og så videre.

Vi var vel både snille og slemme, veloppdragne og rampete som unger flest, men poenget mitt er at det er hjemmet og foreldrene som må ha ansvaret for oppdragelsen. Hjemmet er stedet for utvikling av verdier, holdninger og normer. Vi vet også at dette er et møysommelig og langsiktig arbeid og at unger ikke blir veltilpassede og gangs mennesker av seg selv.

Men, man velger ikke sine foreldre.Når barn strever og lider er det også de rundt barna, foreldrene, som trenger veiledning like mye som barnet.

Tidlig innsats og forebyggende arbeid er gode forsetter for barnehager og skoler, og det gjøres mye godt arbeid på feltet. Det settes inn store ressurser på kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid for å avdekke og hjelpe på best mulig måte så tidlig som mulig. Men hva med de foresatte, foreldrene? Får de hjelpen de trenger, eller kvier en seg for å gripe inn?

Foreldresamarbeid er en viktig del av førskole/læreryrket, men det er viktig å plassere oppdrageransvaret der det hører hjemme, hos foreldrene. Får skoler og barnehager et for stort ansvar på dette området? I Dagbladet nylig, skrev Håvard Tjora. «Ditt barns oppdragelse er ikke skolens ansvar.»

Hvorfor er dette et tema som flere tar opp? Ser vi resultater av en politikk der mye av ansvaret blir overført til institusjoner utenfor hjemmet?

Komite for Barn og Unge har utarbeidet en Helhetlig politikk for barn og unge i Hamar, som er ute på høring i disse dager. Her blir foreldrenes/foresattes betydning og innflytelse på barn og unges oppvekstmiljø tydelig poengtert. I tillegg til å spille på lag med foreldre/foresatte, er det godt å kunne vise til at Hamar har svært gode skoler og barnehager. Her formidles verdier og kunnskap tilpasset det enkelte barn hver eneste dag.

En Helhetlig politikk for Barn og Unge i Hamar viser også til at det satses mye for at barn og unge kan utfolde seg innen musikk, dans, teater, all slags idrett, lag og foreninger, de nye byrommene som Koigen, Vestre torg, Stortorget og Ankerskogen, Kulturhuset, ja det er snart ikke måte på. Men likevel er det noen som faller igjennom, som sliter, og det er på dette området Hamar kommune skal bli vurdert, er vi gode nok til å gi den beste hjelpen så tidlig som mulig?

Jeg begynte med min oppvekst og mine foreldes innflytelse og jeg vil avslutte med betydningen av verdiformidlingen hjemmet står for. For Høyre er det personlige ansvar en grunnpilar, for Høyre er en god familie-/skolepolitikk viktig, og for Hamar Høyre er en god, Helhetlig politikk for Barn og Unge i Hamar en investering i framtida.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00