Organisasjonen Bedre veier ønsker at det blir bygget firefelts motorvei gjennom Østerdalen. En interessant tanke, men det kommer neppe til å bli gjennomført de første årene. Til det er trafikken gjennom Østerdalen for liten.

Men trafikken er større sør for Rena, og med stor andel tungtrafikk. Trafikken på riksveg 3 sør for Rena kan sammenlignes med den på E6 nord for Ulsberg. Nye Veier har beregnet at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge motorvei på det meste av E6 mellom Ulsberg og Trondheim, med planlagt byggestart om noen få år. Faktisk har Nye Veier klart å få til motorvei til omtrent samme pris som den opprinnelig planlagte 2-feltsveien, ved å optimalisere traseen og redusere antall kryss.

Statens vegvesen og Skanska har nå begynt å bygge ny riksveg 3 og riksveg 25 i Elverum og Løten. Det blir motorvei med fire felt mellom Brenneriroa og Åkroken i Elverum. Dessverre blir Rv3 bygget som en 2-felts vei mellom Svingen nord for Elverum og Åkroken, og mellom Brennriroa og Ådalsbruk. I tillegg er det planlagt litt for mange rundkjøringer på veien, blant annet der hvor riksveg 3 og riksveg 25 møtes ved Åkroken (i strid med veinormalen). Rundkjøringer fungerer bra i tettbygde strøk. På en motorvei blir det unødvendig mye nedbremsinger.

Det ser ikke ut til at noen har beregnet hvor mye mer det ville koste å bygge riksveg 3 som en 18 meter bred firefelts motorvei, men på andre prosjekter ser jeg at det ikke koster så veldig mye mer enn å bygge en tofelts vei med midtdeler og forbikjøringsfelter (10-20 prosent), men det er enormt mye dyrere å bygge ut veien til motorvei etter noen år. Jeg tror det i det lange løp vil vært lønnsomt å bygge riksveg 3 som firefelts motorvei i stedet for det som nå er planlagt. Spesielt med tanke på at man nå skal planlegge å bygge riksveg 25 nord for Elverum, slik at veien vil få mer trafikk når den blir bygd.

En firefelts motorvei gir veldig mye bedre fremkommelighet enn en tofelts vei med midtdeler, selv om det bygges noen stedvise forbikjøringsfelter. Når forskjellen i byggekostnader er såpass liten, bør man vurdere å bygge en fullverdig motorvei med fire felt på alle stemveier hvor trafikkmengden på en nybygd vei tilsier at det er behov for midtdeler, spesielt der hvor det er en stor andel tungbiltrafikk, som på riksveg 3 i Elverum og Løten. I andre land er det sjelden man bygger nye veier med bare to felt og midtdeler, men Sverige har de siste årene satt opp midtrekkverk på mange hovedveier som tidligere ble bygd 13 meter brede, slik at disse får plass til forbikjøringsfelt i en retning.

Norsk veibygging i et nøtteskall: På 1960-tallet ble det laget en plan for en stor satsing på motorveier i Norge. Så fant noen «lure» politikere ut at de skulle spare penger på å bygge tofeltsveier i stedet og kalle det «motorvei klasse B» (som nå benevnes «motortrafikkvei»). Det viste seg at veiene etter hvert ble overbelastet og ulykkesbelastede. Derfor har man de siste årene begynt å bygge ut mange av disse veiene til fullverdige motorveier med fire felt, blant annet på E6 gjennom Hedmark. Men dette medfører store ekstra kostnader, både i direkte utbyggingskostnader og forsinkelser i byggefasen. Konsekvensen av at man bare ser behovet 20 år frem i tid når man bygger en vei.

Jeg betaler gjerne noen ekstra kroner i bompenger for å få en mer fullverdig utbygging når det nå først bygges ny vei på riksveg 3. Jeg er enig i at det kan være større behov for firefeltsvei mange andre steder, som på riksveg 25 inn mot Hamar, men det er nå det skal bygges ny riksveg 3. Det går fortsatt an å ta til fornuft og utvide planen nå i 12. time. Det er bygget for mange veier i Norge som bare tilfredsstiller behovet noen få år frem i tid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00