Fortidsminneforeningen mener at forutsetningen for å vedta detaljreguleringsplanen ikke er til stede og har bedt fylkesmannen vurdere det ved å klage på vedtaket.

Byggehøydene vedtatt i planen for kvartal 54 er en vesentlig endring fra høydene i den overordnede Kommunedelplan for sentrum. Kvartal 54 vil dermed i vesentlig grad avvike fra bebyggelsen ellers i sentrum. Hamar sentrum har nasjonal kulturminneverdi slik det er formet gjennom Hamars byplan fra 1848 som ble videreført i «Sommerfuglplanen av 1924 og i Kommunedelplan for sentrum.

Riksantikvaren har definert den nasjonale verneverdien til byplanen. Vi har fått en bykarakter vi kan være stolt av og kan vise fram. Men det er en tålegrense for hvor store og hva slags forandringer kan skje før den kulturhistoriske verdien blir totalt ødelagt. Opp gjennom årene har deler av bebyggelsen endret seg; ofte initiert av bybranner. Men mange av bygningene fra 1800-tallet er fremdeles i behold med tidstypiske arkitektoniske elementer. Utviklingen av byen kan dermed «leses» på stedet ved vandring gjennom sentrumsgatene i Hamar. Enkelte nyere bygninger har som «innfyllings-prosjekter» tatt tilbørlige tilpassingshensyn og styrket bykarakteren. Andre har det ikke.

De kulturhistoriske aspektene og de bymessige sammenhenger ble drøftet svært grundig i planprosessene fra midten av 1980-årene fram til sentrumsplanen ble vedtatt i 1995. Det ble lagt mye i underlaget for de politiske vurderingene i fagrapporter på et bredt sett av tema. Blant annet forholdet mellom hushøyder og gatebredder.

Sentrumsplanen anviser muligheter og gir rammer som varierer fra kvartal til kvartal om arealbruk (funksjoner i bebyggelsen), etasjehøyder og bygningsutforming. Forslag til detaljreguleringsplan for Kvartal 54 bryter i vesentlig grad med sentrumsplanen uten at planen er endret. Rådmannens saksutredninger om kvartal 54 underkommuniserer betydningen av avvikene mellom det nye planforslaget og den gjeldende overordnede planen.

Planforslaget legger opp til en presedens for andre saker hvor spørsmål om byggehøyder og andre sterke endringer kan komme opp. Det foreligger allerede flere slike planforslag i sentrum. Det fører til uforutsigbarhet og usikkerhet for eiere som både av plikt og interesse forholder seg til nåværende rammebetingelser.

Vi er også forundret over at arbeidet med en revisjon av sentrumsplanen settes til side i enkeltsaker. Saksordføreren, Jørgen Rogne, framhever i et intervju i Hamar Arbeiderblad nylig bredden i arbeidet. Det er i et slikt arbeid avveiinger av nye intensjoner og tidligere vedtatte rammer kan skje på en god måte. Fortidsminneforeningen vil gjerne delta i denne prosessen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00