Jernbaneverket er tydelige på kravet til byutvikling og fortetting rundt trafikknutepunktet, Dette er i tråd med nasjonale føringer. Kommunestyret vedtok planprogrammet for IC fra Sørli til Brumunddal 17.juni 2015, der disse føringene var sentrale.

Fylkesmannen i Hedmark sa i sitt høringsinnspill til planprogrammet i februar 2015, at fylkesmannen skal se til at nasjonale interesser ivaretas i planleggingen. Videre sa han at Fylkesmannen har som en av sine viktigste oppgaver å bidra til at det planlegges for reduserte utslipp av klimagasser. Videre påpekte han viktigheten av at statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging blir fulgt opp.

Fylkesmannen sa også at en videreutvikling av dagens stasjon vil gi raskest uttelling for investeringene i dobbeltsporet jernbane fordi eksisterende infrastruktur og bystruktur er bygget opp rundt denne plasseringen. Den regionale planen for samordnet areal- miljø og transport, (SMAT) legger dette til grunn. Ett overordnet mål for IC–prosjektet er en endring i CO2- utslipp fra trafikken. For Dovrebanen er dette målsatt til 16.000 tonn per år. Leverer vi mindre enn dette blir vi nedprioritert i forhold til andre prosjekter.

Det grenser til det useriøse når ordfører Busterud gjør seg til hærfører mot Jernbaneverket og Staten med påstander om avtalebrudd og dårlig håndverk. Det vil påkalle nasjonal interesse ala stupetårnet, når en ordfører bestiller et seil som skal dokumentere Statens utilstrekkelighet i planprosesser.

Det er å lure folk å fortelle at Statens fagetat Jernbaneverket, vil endre sine vurderinger etter press fra kommunestyret i Hamar, spesielt når Staten er villige til å legge inn milliarder i nasjonal og regional utvikling.

Et kommunalt finansiert seil for å underbygge motstand mot ett bestemt alternativ, protesterer vi mot. Vi krever hvis denne meningsløse handlingen skal gjennomføres, at ordfører også finner plass til å finansiere et tilsvarende seil i et østlig alternativ, i hele lengden fra Akersvika til dobbeltsporet ender i tunnel under Furnesveien.

Hva Busterud ønsker å oppnå med å være ordfører for særinteresser, burde være interessant å utdype for lokalpressen. I stedet tyder både lederkommentarer og redaksjonell dekning på at HA er enige med ordfører om at det er Jernbaneverket og Staten som er fienden og at denne kampen er mulig å vinne.

Hamars politiske ledelse må akseptere grunnlaget for hele planprosessen. Slik krangelen nå går, synes det åpenbart at Busterud, Fangberget og Vaagan ikke har forstått konsekvensene av kommunestyrets vedtak 17.juni 2015 i planprogrammet for utredningene. Her er det helt klare føringer som framhever overordnede nasjonale og globale miljø- og klimaperspektiver med IC-prosjektet.

Hvorfor er Briskebyen velforening opptatt av dette? Ganske enkelt fordi ordfører Busterud påfører Hamars befolkning et konfliktnivå og en uforutsigbarhet i prosessen som øker sannsynligheter for at vi alle blir tapere.

For Innlandet står det mellom 12 milliarder kroner i utbygging av infrastruktur eller intet. Hvis Dovrebanen mellom Sørli og Brumunddal ikke får plass i neste NTP, gis det ingen garantier om og når disse pengene kommer. Hevde noe annet er å lure folk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00