Gris uten rånesmak som ikke må kasteres, storfe med økt fruktbarhet og poteter som er motstandsdyktige mot tørråte og derfor må sprøytes mindre. Det er blant forskningsprosjektene som skal starte i Norge. Skal slike genredigerte organismer, der det ikke er satt inn fremmed DNA, juridisk regnes som genmodifiserte organismer (GMO)?

Ny genteknologi, særlig genredigering med CRISPR, er i ferd med å revolusjonere hvordan vi kan produsere mat. Genteknologiloven ble vedtatt i 1993, og har vært tilnærmet uendret siden. Derfor må vi nå diskutere om rammeverket er godt nok tilpasset dagens virkelighet, og ha en nyansert og fremtidsrettet diskusjon om genmodifisert mat.

Bioteknologirådet tar nå initiativ til en bred offentlig debatt ved å presentere forslag til hvilke rammer som best kan legge til rette for å utnytte genteknologiens potensial, samtidig som vi ivaretar hensynet til helse, miljø, bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk.

Et mindretall av Bioteknologirådets medlemmer mener at vi bør beholde dagens GMO-regulering. Flertallet foreslår å nivådele genteknologiens krav til godkjenning av GMO. Det vil gi fleksibilitet og rom for teknologisk utvikling, samtidig som myndighetene beholder oversikt og kontroll.

På nivå én foreslår flertallet kun meldeplikt. I korte trekk gjelder det for organismer som er fremstilt med genteknologi, der endringene tilsvarer de som finnes naturlig eller som kan fremskaffes med konvensjonelle metoder. For organismer med andre genetiske endringer laget med genteknologi, foreslår vi mer omfattende vurderinger. Vi skiller imidlertid mellom om den genetiske endringen krysser artsbarrierene eller ei. Der dette ikke er tilfellet, foreslår vi en forenklet vurdering (nivå 2). For transgene eller syntetiske organismer, som har fått tilført henholdsvis gener fra en annen art eller kunstige gensekvenser, foreslår vi at dagens krav til godkjenning av GMO opprettholdes (nivå 3).

Flertallet mener også at krav til merking og sporbarhet bør nivådeles på en måte som er gjennomførbar, og som sikrer at forbrukeren får relevant informasjon. Selv om vi foreslår en nivådeling er selve formålet med genteknologiloven tidløst; det skal sikre at genteknologi brukes til å lage trygge, samfunnsnyttige, bærekraftige og etisk forsvarlige produkter. Dette er prinsipper vi må hegne om.

Bioteknologirådet ønsker å høre hva andre mener før vi oversender våre anbefalinger til regjeringen i løpet av 2018. 14.mars tar vi GMO-debatten på Hamar i samarbeid med næringsklyngen Heidner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00