Barnet ditt ville blitt mer ensomt, du ville følt skam og ville fryktet å være sosial blant folk på grunn av din egen økonomi. Fattigdom er ofte usynlig for de fleste av oss fordi de fleste forsøker å skjule det. Og det er mange i Stange kommune som lever i slik fattigdom i dag. Det vil vi i Nærmiljølista gjøre noe med.

De fleste barn i Stange vokser opp i trygge familier med gode økonomiske vilkår. Men det er familier som faller utenfor det sosiale fellesskapet på grunn av svak økonomi og dårlige levekår. Dette rammer barna hardt og kan føre til utenforskap.

Det er langsiktig arbeid, men det må tas tak i nå.

Utenforskap har negative ringvirkninger langt inn i vår felles fremtid i lokalsamfunnet. De siste årene har det vært en økning i antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Dette har over tid også stor betydning for barnas helse og velferd.

Barnefattigdom defineres som situasjonen der barn lever i husholdninger med lav inntekt og dermed opplever mangler på grunnleggende materielle goder og muligheter.

Det er ikke nødvendigvis slik at å vokse opp i en familie med lav inntekt, er det samme som å vokse opp i fattigdom. Ulike bo- og leveutgifter vil variere, og det er ulikt hvordan inntekten fordeles i husholdningen. Risikoen er likevel stor for at mange av disse barna vokser opp i fattigdom.

Barn som vokser opp i fattigdom kan oppleve begrensede muligheter for utdanning, helsehjelp, deltakelse i fritidsaktiviteter og sosial inkludering. Dette kan skape en ond sirkel der de mangler nødvendige ferdigheter og ressurser for å bryte ut av fattigdommen senere i livet.

Utenforskap kan beskrives som en tilstand der enkeltpersoner eller grupper ekskluderes fra samfunnet og dets viktigste institusjoner.

Dette er spesielt relevant for barn og unge, da inkludering og deltakelse i skole, fritidsaktiviteter og sosiale nettverk er avgjørende for deres utvikling. Utenforskap kan ta mange former, inkludert økonomisk, sosialt, kulturelt og utdanningsmessig. Utenforskap kan føre til en følelse av isolasjon og lav selvfølelse blant barn og unge, som igjen kan påvirke deres fremtid.

Stange kommune må engasjere seg i en helhetlig tilnærming for å håndtere barnefattigdom og utenforskap. Dette inkluderer tiltak som øker tilgangen til kvalitetsutdanning, støtte til familier med lav inntekt og tilrettelegging for inkludering av barn med spesielle behov.

Når mange barn og unge sliter, kreves det ekstra innsats av skolene. Samtidig er skole- og læringsmiljøet i Stange presset økonomisk, noe som har gjort at svært viktige funksjoner i skolen nå fjernes. Når ikke-pedagogiske stillinger fjernes, vil det resultere i dårligere kvalitet på skoletilbudet. Det vil også ha en negativ effekt på barns livskvalitet og læring.

Nærmiljølista mener skoleøkonomien i Stange må bedres. Derfor har vi tatt klare standpunkter om utviklingen av stangeskolen for å gi alle barna de best mulige forutsetninger. Selv om skolestruktur er en annen diskusjon, henger alt til slutt sammen.

Hvilke grep må tas for å bedre disse barnas situasjon? Det må gjennomføres grundige kartlegginger for å identifisere de mest sårbare familiene og barna. Slik kan kommunen målrette støtte og tjenester mer effektivt. Det er viktig å ikke bare reagere på eksisterende problemer, men også å jobbe med forebygging. Økonomisk rådgivning, jobbtreningsprogrammer og tilrettelegging for arbeid for foreldre kan bidra til dette.

Samtidig må barnehage-, skole- og helsetjenester styrkes for å sikre at barn fra sårbare familier får den nødvendige oppfølgingen de trenger. For eksempel tidlig oppfølging i barnehagen, om mulig gratis hjelpemidler eller helsetjenester til reduserte priser.

Kommunen bør fortsette å investere i fritids- og ferieaktiviteter for barn og unge. Dette kan bidra til å redusere utenforskap. De fleste har mulighet til å delta på fritidsaktivitet under oppveksten, på tross av familiens økonomi.

At de i noen tilfeller likevel ikke har valgt å delta har i mange tilfeller handlet om sosiale utfordringer, ikke det at de ikke har råd. For å øke deltakelsen blant barn og unge fra lavinntektsfamilier er det derfor viktig med en kompetanseheving på hvordan man aktivt jobber med inkludering i frivillig sektor, og blant ledere og eiere av fritidsaktiviteter for barn og unge.

Det er en kjent sak at noen idrettslag i kommunen har egne fond slik at alle skal ha mulighet til å delta. Her bør kommunen komme på banen og bidra slik at flere idrettslag og foreninger kan ha mulighet til å skape et tilbud der alle barn og unge blir inkludert.

For å skape en fremtid der alle barn og unge i Stange kommune har like muligheter, må det være en kollektiv innsats fra kommune, myndigheter, samfunnsorganisasjoner, politikere og enkeltpersoner. Alt til det beste for barnet og for å hindre utenforskap. Det er langsiktig arbeid, men det må tas tak i nå.

Det er tross alt barnas fremtid vi snakker om.