Men mange kommuner har liten eller ingen oversikt om dette skjer.

Ipsos har gjennomført en ny undersøkelse på vegne av Redd Barna og Norges Handikapforbund. Her svarer 3 av 4 kommuner at de ikke er kjent med om det finnes politiske prioriteringer eller strategier for å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i fritidsaktiviteter.

Når dere hører hvordan det står til på dette feltet, så bør dere si: i min kommune skal alle barn få være med.

Både norsk lov og FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn og unge har rett til hvile, lek og fritid. I FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) står det helt tydelig at det skal sikres at «barn med nedsatt funksjonsevne har samme mulighet til å delta i lek, fornøyelser, fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter, og de aktivitetene som finner sted på skolen».

Men sånn er det ikke, og det er flere grunner til det. Kommunene i spørreundersøkelsen sier at de største hindrene for å oppfylle rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser er økonomi, manglende kommunikasjon og manglende kunnskap internt i kommunen.

Det er ikke så rart om ansatte i kommunen synes de mangler kunnskap, når to av tre svarer at de ikke har fått relevante kurs eller kompetanseheving.

8 av 10 kommuner mener at barn med funksjonsnedsettelser hos dem kan velge fra ordinære fritidstilbud. Like mange kommuner har ingen oversikt over hvor mange barn med nedsatt funksjonsevne som driver med organiserte fritidsaktiviteter.

Dermed vet de ikke hvor mange som faller utenfor, og de vet ikke om det vanlige fritidstilbudet passer for barn med fysiske eller psykiske utfordringer.

- Dette er felt som ikke prioriteres i tilstrekkelig grad. Det deltar nok noen barn med nedsatt funksjonsevne i ordinære tilbud, men vi har ikke god nok oversikt over behov og hvor mange som trenger et tilrettelagt tilbud, svarer en kommuneansatt i undersøkelsen.

Redd Barna har i flere prosjekter snakket med barn og unge med nedsatt funksjonsevne om hvordan de opplever skolehverdagen og fritiden sin. Historiene om utestengelse, diskriminering og manglende tilrettelegging er mange.

I den nye undersøkelsen kommer det frem at det mangler politisk prioritering, økonomiske midler, kommunikasjon og kunnskap for at barn med funksjonsnedsettelser skal få delta på fritidsarenaen. Å få være med på fritidsaktiviteter bidrar til tilhørighet, fellesskap og mestringsfølelse. Barn får prøve ut interesser, bruke evner, treffe venner og utvikle sosiale ferdigheter.

Inkludering av barn med funksjonsnedsettelser burde stå høyt på lokalpolitikernes liste, nå rett før kommunevalget.

Dere som stiller til valg, skal sikre at alle barn får delta og være aktive på den viktige fritidsarenaen. Når dere hører hvordan det står til på dette feltet, så bør dere si: i min kommune skal alle barn få være med.