Den 28.03.22 publiserte Hamar Arbeiderblad et debattinnlegg signert Gaute Bjørklund Wangen hvor han mener Green Mountain villeder i forhold til hvor mange arbeidsplasser vårt datasenteranlegg på Heggvin vil skape.

For å unngå misforståelser ser jeg at det er behov for en liten våropprydding rundt dette temaet.

Utgangspunktet for Bjørklund Wangens innlegg ser ut til å dreie seg om datasentre som driver med kryptoutvinning.

Både eksemplene i Sjåk og Lalm dreier seg, slik vi forstår det, om kryptoaktører. Referansene hans til containerdatasenter er også en klar indikasjon på det.

I så henseende har han rett. Kryptoutvinning gir lite arbeidsplasser. Det er derfor Green Mountain og andre seriøse selskaper i datasenterbransjen er tydelige på å skille oss fra denne type aktører.

Vi har ingen kunder innen krypto og våre datasentre er bygget og driftet etter helt andre krav enn det kryptoselskaper har behov for og er villige til å betale for.

Les også

Nå har overdrivelsen om antall arbeidsplasser kommet til Hamar og Løten

Med den misforståelsen forhåpentligvis ryddet av veien, vil jeg først prøve å forklare hvordan et datasenter driftes og hva slags yrkesgrupper som jobber der.

En aktør som Green Mountain har en hovedprioritet – Oppetid! Kundene i våre datasentre opererer samfunns- eller bedriftskritiske funksjoner hvor nedetid ville fått alvorlige konsekvenser.

Enkelt sagt må vi derfor sørge for kontinuerlig strømforsyning, tilstrekkelig kjølig av servere og fysisk sikkerhet for å opprettholde denne oppetiden.

Tallet på 350 årsverk er ikke et tilfeldig tall brukt for å sikre oss tomten, men basert på vår erfaring fra våre andre datasentre. Dette skal vi selvsagt stå til rette for og synliggjøre når utbyggingsprosjektet på Heggvin står ferdig.

Svein Atle Hagaseth, CEO Green Mountain AS

Det betyr også at vi har døgnkontinuerlig bemanning gjennom hele året. Dernest må vi ha backup-systemer i flere ledd – for hverken strømbrudd eller vedlikehold kan påvirke denne oppetiden.

Ja, vi har mange systemer som overvåker infrastrukturen vår, men driften krever også betydelige menneskelige ressurser.

Den største andelen ansatte på Heggvin vil være driftsteknikerne. Dette er fagutdannede personer innen felt som elektro, mekanisk, automasjon, dataelektronikk, kjøleteknikk, rør/VVS, telekom, fiber, høyspent og industri/større infrastruktur/prosessanlegg.

Disse personene kommer fra mange ulike bransjer da de aller fleste ikke har datasentererfaring og uansett må gjennom et opplæringsopplegg.

Mange av disse inngår i skiftturnus og jobber både dag, kveld og natt. Det er disse som følger opp systemalarmer, overvåker utstyret, tester og utfører vedlikehold.

Det er ingenting som bare går av seg selv kontinuerlig i et datasenter. Dette er avansert infrastruktur som trenger daglig oppfølging.

Andre yrkesgrupper i forbindelse med driften av datasenteret er døgnkontinuerlig sikkerhetspersonell og renholdspersonell. Den siste gruppen har ansvaret for at datarommene er så nær som komplett støvfrie. Dyrt datautstyr er avhengig av klinisk rene miljøer.

I tillegg vil det bli behov for en rekke støttetjenester. Vi snakker her om ledere, økonomi, HR, opplæringsspesialister, kantinepersonell, administratorer osv.

Noen av disse ansettes allerede nå og vi har flere stillingsannonser ute. Flere av disse vil ha sitt daglige virke ved et kontor i Hamar sentrum som vi i disse dager klargjøres for bruk.

Sist, men ikke minst, kommer kunden selv til å ha personell fast arbeidende i datasenteret. Og da snakker jeg ikke om de som jobber med det som skjer på selve serverne og applikasjonen. Det har Wangen rett i at foregår et annet sted.

Det er allikevel behov for folk som håndterer serverparken fysisk på stedet.

Totalt sett har Green Mountain i dag 96 egne ansatte tilknyttet våre norske datasentre. I tillegg er det 18 årsverk ansatt hos våre partnere på sikkerhet, 3,5 årsverk ansatt hos våre partnere på renhold og 8 innleide personer knyttet til prosjekter.

De største kundene våre har 26,5 årsverk med fast arbeidsplass på et av våre norske datasentre. Totalt er det 152 årsverk knyttet til våre nåværende datasentre i Norge, hvor vi i dag drifter ca. 30 MW.

Datasenteret på Heggvin blir om lag fem ganger større enn vår samlede kapasitet i dag. Det blir Norges største, og det største i Nordeuropa i sitt slag.

I avtalen mellom Green Mountain og Heggvin Utvikling er det kontraktsfestet at en full utbygging med fem databygninger skal resultere i minst 350 arbeidsplasser (hele årsverk).

Disse 350 arbeidsplassene skal være knyttet til etableringen på Heggvin og inkluderer fast ansatte hos Green Mountain, hos kunden (TikTok) eller våre faste tjenesteleverandører.

Eksempelvis drifts-, renholds- og sikkerhetspersonale ansatt hos underleverandør. Det er også avtalt at Green Mountain skal rapportere på antall årsverk på en årlig basis.

Tallet på 350 årsverk er ikke et tilfeldig tall brukt for å sikre oss tomten, men basert på vår erfaring fra våre andre datasentre. Dette skal vi selvsagt stå til rette for og synliggjøre når utbyggingsprosjektet på Heggvin står ferdig.

Jeg håper dette har gitt et bedre bilde av hva slags folk og kompetanse det vil være behov for på Heggvin.

Vi håper selvsagt at vi skal finne de aller fleste vi skal ansette lokalt her i Hamarregionen. Jeg vil også påpeke at 350 arbeidsplasser er bare en del av ringvirkningene vår etablering vil skape.

Den økonomiske effekten av våre tjenestekjøp, kompetanseutvikling og potensielle nyetableringer basert på vår restvarme vil antakelig være viktigere enn de årsverkene vi har garantert for.