Utredningen viser at toetasjes tog er beste alternativ for økt kapasitet og komfort i togene.

Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og mandag 18. september overleverte Jernbanedirektoratet sin anbefaling til departementet.

Det er behov for å øke kapasiteten for regiontogene på Østlandet, og planlagte tiltak på infrastruktur og togmateriell vil ikke være tilstrekkelig for å dekke behovet. Nye store investeringer i infrastrukturen som gir økt trafikkapasitet, ligger langt frem i tid og er svært kostbare.

I tillegg vil en del av dagens regiontog som kjører i rushtrafikk på Østlandet måtte fornyes rundt 2030.

– Etter å ha vurdert flere ulike alternativer, anbefaler vi å gå til innkjøp av toetasjes tog som kan settes i trafikk i 2030, sier avdelingsdirektør i Jernbanedirektoratet, Jan Frederik Geiner.

40 prosent bedre kapasitet med to etasjer

Jernbanedirektoratet har hatt tett dialog med fylkeskommuner, togselskaper og interesseorganisasjoner i arbeidet med å finne gode løsninger for å øke kapasiteten for regiontog på Østlandet.

Norske tog og Bane NOR har deltatt i prosjektgruppen.

– Det er en rekke fordeler knyttet til å kjøpe to etasjes tog, først og fremst vil det øke kapasiteten med hele to etasjer uten at vi må gjennomføre kostbare og langvarige infrastrukturtiltak, sier Geiner.

– Vi vil få en større robusthet i togtrafikken på Østlandet, slik at vi kan håndtere økt vekst i etterspørselen. Både med tanke på befolkningsvekst og med tanke på å møte klimautfordringer og ta ned utslippene fra transport, sier Geiner.

8,5 milliarder

Jernbanedirektoratet har beregnet at det vil koste 8,5 milliarder kroner å innføre toetasjes tog på Østlandet. Beløpet inkluderer togsett og spor for togparkering (hensettingsspor).

Kostnaden for å utbedre infrastruktur er beregnet til rundt 600 millioner, i tillegg til kostnader for flere hensettingsplasser for togene.

– Vi mener at innføring av tog med to etasjer vil gi samfunnet mye for pengene. Med enkle tiltak kan toetasjes togsett kjøres til Halden, Skien, Gjøvik og Lillehammer, forteller Geiner.

Vurderte flere alternativer

Utredningen, som heter KVU Økt kapasitet i regiontog, har tatt for seg ulike muligheter for å øke kapasiteten i regiontogene på Østlandet - uten at det må investeres i nye, kostbare infrastrukturtiltak.

Dette er mulighetene som er vurdert opp mot hverandre:

  • Nullalternativet, hvor tog som utrangeres erstattes av tog som det er opsjon på å kjøpe inn
  • Endret innvendig utforming av eksisterende tog, ombygging med flere sitteplasser, færre toaletter, fjerne servering etc.
  • Tilpasse ruteplanen og kjøpe flere tog slik at det kan kjøres flere dobbeltsett
  • Lange enkelt-togsett på 220 meter
  • Triple togsett. Kun mulig på Østfoldbanen, svært store plattform-kostnader på øvrige linjer
  • Toetasjes tog