Hamar kommunestyre har vedtatt at de ønsker den østlige jernbanetraseen med ny stasjon ved Vikingskipet. Men det er innsigelser til både den østlige og de vestlige traseene, så nå ligger saken til behandling i kommunaldepartementet.

Mens mange politikere var veldig opptatt av illustrasjoner langs den vestre traseen, og særlig fra Strandgata, har ikke det vært etterspurt i noen særlig grad for den østre traseen.

Øyehøyde

HA har overfor Bane Nor etterspurt illustrasjoner i øyehøyde til ny Stangebru i øst-trasé. Det må bygges en ny bru som krysser over jernbanen som bøyer av mot Vikingskipet.

På sitt høyeste blir brua 137,2 meter over havet, har Bane Nor opplyst til HA. Løsninger for rekkverk, pilarer og annet er ikke avklart på dette nivået i planleggingen.

Hamar kommune opererte med en høyde på 136 m.o.h. som topp-punkt for brua i det materiellet kommunen delte ut under befaringen med departementene 2. mars.

Ser ikke pent ut

Ordfører Einar Busterud (BBL) har fått tilsendt illustrasjonene, og han erkjenner at det ikke ser spesielt pent ut.

– Også i det vestlige alternativet må det bygges en ny bru for å komme over ny tilsving til Rørosbanen, påpeker Busterud.

Høyden på den brua blir på 136,9 m.o.h på det høyeste, og ifølge illustrasjonene starter hevingen av den brua på landsiden ved en ny rundkjøring mellom Stangevegen og Åkersvikavegen, cirka 100 meter sørøst for dagens rundkjøring.

Vanntett trau?

Busterud mener det er en bedre løsning å la Stangevegen gå under jernbanen i et vanntett trau enn å bygge en bru slik Bane Nor har vist.

Kjell H. Bjørklund, Asbjørn Opaas og Gunnar Skjeset har utarbeidet et slikt forslag, og har vært i møte med ledende politikere om det. Til forslaget hører å erstatte planlagt jernbanebru over Vangsvegen med kjørebru der, for å imøtekomme krav til høyder.

– Bruproblematikken er ganske parallell på det østre og det vestre alternativet, mener Busterud.

Han går ikke med på at dobbeltspor gjennom Hamar er skjøvet ut i det uvisse, og mener at saken hadde stilt seg likt også om kommunestyret hadde vedtatt vest med tanke på framdrift.