Om en må­ned er det of­fi­si­elt slutt. Et­ter fle­re tiår med gode lyt­ter­opp­le­vel­ser, går FM-ra­dio­en over i pen­sjo­nis­te­nes rek­ker.

Mari Ha­ge­rup i Radio.no for­tel­ler om gode er­fa­rin­ger et­ter at FM-net­tet ble stengt i Nordland, Trøn­de­lag og Møre og Roms­dal.

– Det har vært vel­dig få spørs­mål i et­ter­kant. Man­ge har vært godt for­be­redt og har for lengst de di­gi­ta­le va­ne­ne inne, sier hun.

Ha­ge­rup opp­ly­ser at 72 pro­sent av nors­ke hus­stan­der al­le­re­de har gått over til DAB. I bil er pro­sent­an­de­len der­imot mye la­ve­re.

– Kjøp gode an­ten­ner!

Ha­ge­rup an­be­fa­ler folk å kjø­pe ut­styr av bruk­bar kva­li­tet, samt å sjek­ke hvor­vidt ut­sty­ret har gode test­re­sul­ta­ter. Adap­te­re med dår­li­ge an­ten­ne kan gi va­ri­ert mot­tak av­hen­gig av hvor man kjø­rer.

– En uten­dørs­an­ten­ne vil gi vel­dig bra mot­tak. Det sam­me gjel­der en rett mon­tert glass­an­ten­ne, sier hun.

Ha­ge­rup be­kref­ter at DAB i bil er noe hun får man­ge spørs­mål om. Uli­ke løs­nin­ger kan in­ne­bæ­re alt fra å kob­le opp mo­bi­len med ka­bel til å skif­te ut hele ra­dio­en. Pri­sen vil der­med va­ri­e­re fra nes­ten gra­tis til fle­re tu­sen­lap­per.

– For 1.600 kro­ner får du en god adap­ter med en god an­ten­ne, sier Ha­ge­rup.

Hun rå­der også bil­ei­e­re, som vil mon­te­re ra­dio­en selv, til å byt­te ut den in­ne­byg­de an­ten­nen.

– En FM-an­te­ne er til­pas­set det gam­le sy­ste­met. Man tren­ger en DAB-an­ten­ne til DAB-ra­dio.

Men hvor god er egent­lig DAB-dek­nin­gen i dag? Iføl­ge Ha­ge­rup har 99,7 pro­sent av Nor­ges be­folk­ning dek­ning der de bor. Det vil fort­satt bli gjort mind­re jus­te­rin­ger der det trengs.

– Vi har kjørt opp mot 45.000 ki­lo­me­ter for å tes­te dek­nin­gen i hele Norge. Dek­nin­gen er ge­ne­relt god, men det kan være små, lo­ka­le for­skjel­ler sam­men­lig­net med det gam­le FM-net­tet.

Øken­de et­ter­spør­sel

Hos Hi-Fi Klubben i Ha­mar for­tel­ler Simon Bent­zen om ri­me­lig stor et­ter­spør­sel et­ter nye ra­dio­er.

– Det har vært mest salg rundt jul de sis­te åre­ne, men et­ter­spør­se­len er sta­dig øken­de, sier han.

Bent­zen opp­ly­ser at man­ge kun­der øns­ker hy­brid-ra­dio­er som er DAB-ra­dio­er med mu­lig­het for internettilkobling. I til­legg sel­ges det rene in­ter­nett­ra­dio­er.

– For­de­len med sli­ke ra­dio­er er gjer­ne bed­re lyd­kva­li­tet og bed­re dek­ning, sær­lig i be­tong­bygg. I til­legg får man inn ra­dio­ka­na­ler fra hele ver­den, sier han.


Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.