Anette Trettebergstuen

(Ap):
- Jeg kan ikke gå inn i denne saken, vi går ikke inn i enkeltsaker. Det hadde vært enkelt for meg å si at han må få bli, men så enkelt er det altså ikke.
- Hvorfor sier stortingspolitikere at dere ikke kan gå inn i enkeltsaker? Dere gjør det jo til stadighet i andre saker og er ikke konsekvente?
- Vi har ingen mulighet til å endre om vedtak med mindre vi endrer loven. Det foreligger ingen planer om det.

Gunnar Gundersen

(Høyre):
- Jeg har ikke mye oppløftende å si om denne saken med tanke på Abba. Det sentrale her er at moren hans har vært her ulovlig så lenge. Det er det som er kjernen for utfordringene som ligger i slike saker.
- Er det ikke en større utfordring at Abba har vært her så lenge? Han er jo uskyldig med tanke på sin mors valg?
- Jeg har stor sympati for hans utfordringer og at dette er vanskelig. Med hans utfordringer skyldes at moren har ignorert og brutt regelverket. Det blir konsekvensen og det er sårt.
- Men hva med barna? Er du enig i at de er uskyldige ofre og er dem som blir mest skadelidende?
- Det er riktig, og det er dette som er kjernen i problemstillingen. Samtidig kan man etter vårt skjønn ikke endre regelverket da dette vil kunne få store konsekvenser.
- Hvilke konsekvenser kan en regelendring få som fører til at barn som har bodd her så lenge får opphold?
- Du vil i løpet av kort tid få en tidobling av asylsaker fra personer som ikke har krav på opphold, men som bruker barna som brekkstang. Det er min store frykt. At det skal komme et mer lettvint lovverk som vil endre hans situasjon, har jeg ingen tro på.

Karin Andersen

(SV):
- SV trodde at UDI og UNE feiltolket loven med sin praksis, men nå når Høyesterett har tolket loven og kommet fram til at norsk praksis er innenfor, er alternativet for oss å endre loven. Vi synes ikke det er rimelig at Abba og andre barn i samme situasjon skal bli sendt hjem.
- Hvordan skal dere kunne hjelpe Abba?
- En lovendring krever flertall på Stortinget, og det er det ikke akkurat nå. Det gjør at vi er nødt til å be om oppslutning fra folk for å få mer støtte.
- Er situasjonen rundt asylbarna noe SV vil kreve som et ultimatum dersom dere igjen kommer i regjering sammen med Arbeiderpartiet?
- Det går ikke an å sette slike ultimatum. Vi må jobbe for å endre lovverket og for å få loven til å virke slik som intensjonen er. Det aller viktigste er at det kommer et engasjement fra folkedjupet.

Geir Byberg

(KrF):
- Situasjonen for lengeboende barn som sendes ut er opprørende. Flertallet på Stortinget legger større vekt på å regulere innvandringen enn å ta hensyn til sårbare barn. Statsministeren og justisministeren har gjort det klart at det ikke er aktuelt å gjøre vesentlige kursendringer.
- Hva vil KrF gjøre for Abba og disse barna?
- Vi har ved gjentatte anledninger foreslått å stille alle utsendingssaker av barn som har levd i Norge i mer enn tre år i bero, inntil at stortingsmeldingen om lengeværende barn har blitt behandlet i Stortinget. Praksisen må endres slik at hensynet til barnas beste tillegges størst vekt. Vi kan som samfunn ikke være bekjent av at barn behandles slik.
- Men det er vel ikke heldig at det kommer mange personer her med barn som ikke har grunnlag for opphold?
- Det er svært uheldig at noen barn bor i asylmottak over lang tid. En av grunnene er at saksbehandlingstiden i UNE er for lang. KrF mener det bør iverksettes tiltak som reduserer saksbehandlingstiden slik at personer uten grunnlag for opphold kan returneres raskt. Dette vil også være det beste for mange barn.

Morten Ørsal Johansen

(Innvandringspolitisk talsmann i Frp):
- Vi mener det vi alltid har ment. Asylbarna blir behandlet i henhold til regelverket som er vedtatt av Stortinget. Det gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle og man må forvente at de som saksbehandler gjør jobben sin på en skikkelig og god måte.
- Men det er dere politikere som bestemmer hvordan dette regelverket skal være?
- Ja og dagens utlendingslov ble vedtatt av et bredt storting. Vi ville riktignok skjerpe det inn ytterligere på noen felt, men den ble vedtatt og da kan man ikke i etterkant gå inn å endre loven fordi det dukker opp følelsesmessige saker. Dersom vi politikere skulle ha endret lovverket basert på følelser ville vi fått et ganske rotete lovverk.
- Men hva tenker du om unger som har bodd her så lenge? Er det da riktig at de må ut?
- Det er svært beklagelig og fælt for de ungene, men vi har tross alt et lovverk vi må forholde oss til. Den største utfordringen er at det brukes altfor lang tid å effektuere utsendelse etter avslag på asylsøknad. Det finnes så mange ankemuligheter som gjør det mulig å trenere saken i systemet. Vi mener det må settes langt større krav til saksbehandlingstid og en mye større fortgang og effektuering av vedtak.
- Men har vi ikke et ansvar for unger som har bodd så lenge i landet vårt? De er jo uansett uskyldige for sine foreldres valg?
- Det er beklagelig for de barna som har foreldre som setter dem foran seg og bryter norsk lov, og Høyesterett har også avklart at barnas situasjon ikke skal vedlegges altfor stor vekt. Høyesterett har også fastslått at det ikke sikkert er til barns beste å bli i landet i stedet for å reise hjem til landet hvor de har sine røtter.
- Frp har tidligere vært med på amnesti til barn som har bodd her svært lenge. Er dette aktuelt igjen nå?
- Nei. Vi er ikke med på det mer. Forrige gang trodde vi det skulle føre til en endring i effektuering av vedtak, men så skjedde ikke.

Erik Ringnes

(Venstre):
- Det er inhumant at barn må leve i uvisshet og frykt i mange år på asylmottak. Barns beste må veie tyngre enn såkalte «innvandringsregulerende hensyn», og Venstre mener at barn som har levd i mange år i Norge og som har sterk tilknytning til riket, må få opphold.
- Og da må også Abba få opphold?
- Det tolker jeg slik at Abba sannsynligvis ville fått opphold her på grunn av «tilknytning til riket» hvis det var opp til Venstre.