HAMAR
Det er en av endringene i sluttrapporten fra Prosjekt psykisk helsevern 2011-2013 som i dag overleveres divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke. Gjennom prosessen, som har pågått siden 1. mars i fjor, har det hevet seg kritiske røster til omorganiseringen. Det er krav om en innsparing i psykisk helsevern på 157,5 millioner kroner i perioden 2012-2016.
Særlig har kommunepolitikere i Hedmark og Oppland vært kritiske til omorganiseringen. «Psykisk helsevern på Hedmarken er dårlig fra før. Det planlagte kuttet gjør tilbudet enda verre», skrev hamarordfører Morten Aspeli i et brev til helseministeren i sommer.

Overføring

DPS Hamar får tilført seks åpne akuttplasser og 12 åpne psykoseplasser. I praksis er det ikke snakk om nyopprettede plasser, men en overføring fra et tilbud som i dag finnes i regi av sentralsykehuset.
- I fjor høst fikk vi tilført ressurser til akuttavdeling på Sanderud. Disse plassene løftes nå ut av sentralsykehuset og over til DPS. Det samme skjer med psykoseplasser som i dag er på Løbakk. Plassene vil fortsatt være på Sanderud, men vil bli driftet av DPS, forklarer direktør Gunn Gotland Bakke i divisjon for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.
Plassene vil fysisk fortsatt være på Sanderud, der Hamar DPS har tilhold.
Divisjonsdirektøren sier at DPS Hamar har hatt for få døgnplasser i forhold til befolkningstettheten.

DPS

Gunn Gotland Bakke sier at hele omorganiseringen skjer etter nasjonale føringer om å forskyve ressursene i psykisk helsevern fra sentralsykehus til de distriktspsykiatriske sentrene.
- Intensjonene er mer å gå over fra døgnbehandling til dagbehandling, poliklinisk behandling og hjemmebehandling. DPS-ene skal ha befolkningsansvar og i større grad ta ansvar for å gi psykiatriske pasienter behandling. DPS skal være vegen inn og ut av psykisk helsevern.
- Mye av kritikken mot psykisk helsevern har gått på lange ventelister i DPS. Blir det bedre nå?
- DPS Hamar har hatt lange ventelister, men har gjort grep, blant annet med kveldspoliklinikk, og i dag er det ikke spesielt lang ventetid for behandling der. For ett år siden sto 450 på venteliste, nå er det 150. Ventetiden er normalt tre måneder, sier Gunn Gotland Bakke.